Nabór na stanowiska

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce ogłasza nabór na stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT wymiar czasu pracy– etat  

 1. Wymagania niezbędne kandydata
 1. wykształcenie wyższe - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe;
 2. posiadanie co najmniej rocznej praktyki na w/w lub podobnym stanowisku;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe kandydata:
 1. znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy i Karty Nauczyciela;
 2. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 3. znajomość przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej;
 4. umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac;
 5. znajomość obsługi programu Płatnik;
 6. umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT;
 7. komunikatywność werbalna i pisemna;
 8. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej;
 9. przebyte szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu kadry i płace;
 10. doświadczenie w pracy z oprogramowaniem płacowym Vulcan;
 11. umiejętność bezkonfliktowego działania;
 12. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 13. umiejętność pracy w zespole;
 14. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem:
 1. Sporządzanie list płac pracowników Zespołu Szkół w Jerce.
 2. Sporządzanie sprawozdań z funduszu płac (np. PFRON, GUS, SIO).
 3. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
 4. Prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 5. Prowadzenie kart zasiłków chorobowych.
 6. Naliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.
 7. Naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od płac osób fizycznych.
 8. Naliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.
 9. Prowadzenie korespondencji z ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7.
 10. Terminowe przygotowywanie skierowań pracowników Zespołu Szkół w Jerce na badania lekarskie i szkolenia BHP.
 11. Prowadzenie ewidencji majątku Zespołu Szkół w Jerce w programie „wyposażenie”.
 12. Organizacja inwentaryzacji majątku szkoły.
 13. Przygotowywanie zestawienia sprzętu do ubezpieczenia.
 14. Prowadzenie składnicy akt.
 15. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych w tym RODO.
 16. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Warunki pracy:

 1. Etat (40 godzin tygodniowo).
 2. Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół w Jerce.
 4. Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w jednoosobowym pomieszczeniu biurowym w budynku Zespołu Szkół w Jerce. Pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym i elektrycznym. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta,
 6. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 8. inne: kopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.09.2019r. w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji
i numerem telefony kontaktowego oraz z dopiskiem Konkurs na stanowisko   SAMODZIELNY REFERENT osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Jerce w godzinach: 7.00-15.00 lub listownie na adres: Zespół Szkół w Jerce, Jerka, ul. Szkolna 5 64-010 Krzywiń (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół w Jerce ). Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. VI. Informacje dodatkowe: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Zespół Szkół w Jerce, Jerka, ul. Szkolna 5
  64-010 Krzywiń
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: zsjerka_just@op.pl
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy samodzielny referent
 4. Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane Zespół Szkół w Jerce, Jerka, ul. Szkolna 5 64-010 Krzywiń
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcznej karencji),
 6. Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie
   w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust.
  1 lit. c RODO,
 8. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.