Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Dzień tygodnia Lekcja Grupa Czas trwania zajęć Sala lekcyjna
środa  6 Uczniowie z klas I i III oraz IVa SP

45 minut

- 017 (sala do ćwiczeń ruchowych i zabaw), - 104

O zajęciach

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - organizuje się je dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z rówieśnikami, nauczycielami i innymi dorosłymi, prezentujących zachowania utrudniające realizację zdań rozwojowych odpowiednich dla danego etapu rozwoju dziecka.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

Program zajęć rozwijających kompetencje społeczne

Cele ogólne:
 • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
 • budowanie adekwatnej samooceny,
 • rozpoznawanie emocji swoich i cudzych,
 • ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,
 • umiejętność uważnego słuchania,
 • umiejętność odraczania gratyfikacji i czekania na własną kolej,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z porażką,
 • opanowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,
 • pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,
 • stymulowanie twórczego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,
 • gospodarowanie własnym czasem.
Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi współdziałać w grupie,
 • tworzy normy grupowe,
 • dokonuje samopoznania,
 • potrafi różnicować i określać emocje,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • wypracowuje własne metody radzenia sobie ze strachem, agresją, stresem,
 • potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać,
 • rozpoznaje zachowania asertywne i próbuje zachowywać się asertywnie,
 • nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • rozwija twórcze myślenie,
 • kształtuje umiejętności postrzegania sukcesu, podejmowania decyzji, gospodarowania własnym czasem.
Procedury osiągania celów:

1. Metody i techniki pracy z grupą:

 • wykład,
 • dyskusja, tematyczne rozmowy grupowe,
 • psychodrama,
 • zabawy integracyjne,
 • zabawy edukacyjne,
 • ”burza mózgów”
 • gry grupowe,
 • rysunki i inne prace plastyczne.

2. Formy pracy:

 • grupowe

3. Środki dydaktyczne:

 • kredki, papier, plastelina, pisaki, gry planszowe, audiowizualne,
Propozycje kryteriów oceny:
 • wzmocnienie pozycji w grupie,
 • wyższa samoocena,
 • zmniejszenie ilości zachowań społecznie nieakceptowanych,
 • poprawa funkcjonowania ucznia w grupie.
 • Metody sprawdzania osiągnięć ucznia:
 • bieżąca obserwacja ucznia,
 • badanie socjometryczne klasy na początku i na końcu roku szkolnego (w zależności od potrzeb i pozycji w grupie),
 • analiza indywidualnych postępów ucznia,
 • informacja zwrotna od uczniów, wychowawcy klasy, nauczycieli.

Treści kształcenia:

 1. Umocnienie wiary w siebie poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron ucznia, dostarczanie pozytywnych doświadczeń- sukcesu.
 2. Rozwój emocjonalny -rozpoznawanie i wyrażanie emocji.
 3. Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb , marzeń, celów jako drogi do rozwijania własnej indywidualności jako wartości nadrzędnej dla każdego człowieka.
 4. Radzenie sobie z różnymi trudnościami: jak walczyć ze stresem , strachem, agresją.
 5. Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.
 6. Stymulowanie twórczego myślenia.
 7. Opanowanie umiejętności dobrego komunikowania się.
 8. Rozumienie i opanowanie reguł współistnienia w grupie.
 9. Korzyści płynące z aktywnego słuchania.
 10. Stosowanie zasad asertywności w kontakcie a drugim człowiekiem.
 11. Czy jestem tolerancyjny?
 12. Racjonalne gospodarowanie własnym czasem jako droga do samorozwoju.