Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Jerce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zsjerka.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: – część plików nie jest dostępnych cyfrowo, – brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Wyłączenia: – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szłapka Rafał, e-mail zsjerka@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5178 366. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

- Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza,

- Przedszkole Samorządowe w Jerce,

- Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie

 

Szkoła Podstawowa ul. Szkolnej 5

– 2 budynki oraz sala sportowa

Przedszkole Samorządowe

w Jerce przy

ul. Szkolnej 5

Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie nr 22

Lokalizacja i dojazd

Lokalizacja szkoły przy ul. Szkolnej 5 zajmuje dwa budynki szkoły, salę sportową oraz dwa parkingi.

Dojazd na pierwszy parking od strony ulicy Szkolnej znajdujący się przed budynkiem przedszkola,

dojazd na drugi parking za budynek sali sportowej drogą wewnętrzną wzdłuż budynku przedszkola.

Dojście do obu budynków szkoły znajdujących się na terenie boiska szkolnego, chodnikami przez 2 furtki.

Od strony ulicy furtka o szerokości ok. 1m a od strony parkingu ok. 2 m. Powierzchnia jest równa i gładka bez barier.

Furtki są zamknięte, a z boku znajduje się wideodomofon.

1.

Pierwszy znajdujący się od strony ulicy Szkolnej to starszy budynek, do którego wejście jest z boiska szkolnego i prowadzą dwustopniowe schody. Dostępne jest również wejście przez nowszą część szkoły z kilkustopniowymi schodami.

Pomieszczenia i sale lekcyjne znajdują się na parterze i I piętrze. Biblioteka znajduje się na II piętrze - tylna klatka schodowa.

Budynek nie posiada wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.

Znajdują się progi oraz stopnie schodowe.

2.

Drugi nowszy a zarazem główny budynek szkoły znajduje się na boisku szkolnym a do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody. Przed drzwiami frontowymi znajduje się wideodomofon.

W budynku brak wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.

Znajdują się stopnie schodowe.

Pomieszczenia administracyjne oraz sale lekcyjne znajdują się na parterze i I piętrze.

W części piwnicznej znajdują się szatnie.

3.

Trzeci budynek to sala sportowa, posiada wejście przez łącznik sali z tylnego parkingu za salą sportową, pomiędzy budynkiem kotłowni a nowszą częścią szkoły.

Dojazd do parkingu z ulicy Szkolnej drogą wewnętrzną wzdłuż budynku przedszkola za salę sportową. Chodnik prowadzący do łącznika na równym terenie.

Wejście na łącznik sali przy użyciu wideodomofonu.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Budynek posiada wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jerce przy ul. Szkolnej 5.

Dojazd na pierwszy parking od strony ulicy Szkolnej znajdujący się przed budynkiem przedszkola, dojazd na drugi parking drogą wewnętrzną wzdłuż budynku przedszkola za budynek sali sportowej.

Dojazd na parking przy ulicy Szkolnej przed budynkiem przedszkola.

Budynek posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W tzw. wiatrołapie znajduje się przegroda ogniowa z szerokimi drzwiami.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Lokalizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Kopaszewie nr 22.

Budynek znajduje się przy głównej ulicy.

Wejście równe z chodnika na teren przedszkolny furtką a do budynku prowadzą kilkustopniowe schody.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Budynek nie posiada wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. Znajdują się progi oraz stopnie schodowe.

Oznaczenie

Budynek szkoły jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną umieszczoną na froncie budynku od strony ulicy.

We wszystkich budynkach, na korytarzach wszystkich kondygnacji znajdują się plany ewakuacyjne oraz oznaczenia ewakuacyjne.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą

informacyjną umieszczoną na froncie budynku od strony ulicy.

W budynku na korytarzach znajdują się plany ewakuacyjne oraz oznaczenia ewakuacyjne.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą

informacyjną umieszczoną na froncie budynku od strony ulicy.

W budynku znajduje się plan ewakuacyjny oraz oznaczenia ewakuacyjne.

Parking + miejsca postojowe

Parking znajduje się przy ul. Szkolnej 5,

ma 8 miejsc i 4 miejsca postojowe,1 miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Drugi parking za salą sportową i dojazdem drogą wewnętrzną wzdłuż budynku przedszkola ma około 35 miejsc postojowych.

Parking znajduje się przy ul. Szkolnej 5, ma 8 miejsc i 4 miejsca postojowe, 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

oraz wzdłuż przedszkola przy drodze wewnętrznej 5 miejsc.

Brak

Podjazd/pochylnia

Brak

Istnieje podjazd /pochylnia z poziomu parkingu do głównego wejścia budynku.

Brak

Obsługa klientów

Przed wejściem na boisko szkolne oraz do budynku głównego
i sali sportowej od strony tylnego parkingu, znajduje się wideodomofon z przyciskami, celem porozumienia się z dyrekcją, pracownikami administracyjnymi

i konserwatorem.

Po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy, osobie zainteresowanej umożliwia się zdalnie wejście do w/w budynków. Jeżeli istnieje konieczność wywołany pracownik udaje się do osoby niepełnosprawnej i udziela jej niezbędniej pomocy celem załatwienia danej sprawy. Sekretariat znajduje się na parterze.

Po wejściu do budynku – do wiatrołapu przed drzwiami przegrody ogniowej znajduje się dzwonek sygnalizujący obecność osoby zainteresowanej. Pracownik, wychowawca udaje się wówczas do wyjścia celem kontaktu z daną osobą.

Przed wejściem do budynku przy drzwiach znajduje się dzwonek sygnalizujący obecność osoby zainteresowanej.

Pracownik, wychowawca udaje się wówczas do wyjścia celem kontaktu z daną osobą.

Toaleta

Nowsza część szkoły dwie toalety.

Budynek sali sportowej -dwie toalety i jedna dla osób niepełnosprawnych.

Dwie toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych.

Jedna toaleta.

Pies asystujący

Do wszystkich budynków istnieje możliwość wstępu osoby korzystającej z psa przewodnika.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak

© Zespól Szkół w Jerce 2021