Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTKI
ZESPOŁU SZKÓŁ W JERCE

Rozdział I
§ 1
Zagadnienia ogólne

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie zatrudnienia, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka.

Rozdział II
§ 2
Funkcje biblioteki

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i kulturze.
2. Biblioteka jest ośrodkiem gromadzenia i udostępnia materiałów bibliotecznych oraz udzielania informacji o zbiorach.
3. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.

Rozdział III
§ 3
Organizacja biblioteki

1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
2. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni, czytelni z czterema stanowiskami komputerowymi i zaplecza technicznego.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
- wydawnictwa informacyjne,
- podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i programy nauczania dla nauczycieli,
- podręczniki dla uczniów,
- lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
- lektury uzupełniające do języka polskiego,
- literaturę popularnonaukową i naukową,
- wybrane pozycje z literatury pięknej,
- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
- odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
- materiały opracowane przez nauczycieli i uczniów,
- materiały audiowizualne.
b) Rozmieszczenie zbiorów:
- literatura piękna stoi w układzie działowym,
- literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,
- lektury do języka polskiego – wg klas,
- księgozbiór podręczny – w czytelni,
c) Gazety codzienne oraz czasopisma społeczno - kulturalne przechowuje się w bibliotece prze rok, czasopisma metodyczne przez pięć lat.
4. Pracownicy:
a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
5. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz stosownie do potrzeb uczniów i nauczycieli,
b) godziny otwarcia biblioteki ustalone są z dyrektorem szkoły,
c) okres udostępniania zbiorów zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum.
6. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział IV
§ 4
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Praca pedagogiczna:
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b) prowadzenia działalności informacyjnej,
c) diagnozowania zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów,
d) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
e) kształcenie kultury czytelniczej oraz promowanie czytelnictwa,
f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
uczniów,
g) przygotowania uczniów do samodzielnego poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się
technologią informacyjną,
h) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z
wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
h) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
i) wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów zdolnych.
2. Praca organizacyjno – techniczna.
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne, komputeryzacja),
d) selekcji zbiorów,
e) organizacji udostępniania zbiorów,
f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych)
3. Zasady współpracy z:
a) uczniami:
- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
- pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
- propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej,
- prowadzenie Koła Biblioteki Szkolnej.
b) nauczycielami:
- wspomaganie doskonalenia zawodowego i awansu nauczycieli,
- wspieranie w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych,
- informowanie o stanie czytelnictwa uczniów,
- uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy
szkoły.
c) rodzicami:
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez polecanie im
odpowiedniej literatury pedagogicznej,
- upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,
- informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb.
d) innymi bibliotekami.
- wspólne organizowanie imprez czytelniczych i lekcji bibliotecznych,
- wymiana wiedzy i doświadczeń,
- udział w konkursach i szkoleniach,
- wypożyczenia międzybiblioteczne.
4. Obowiązki bibliotekarza:
a) dbałość o stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów oraz właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki,
b) przedkładanie dyrektorowi szkoły zapotrzebowania finansowego biblioteki na dany rok szkolny,
c) przekazywanie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom informacji o pracy biblioteki,
d) prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w
pracy biblioteki,
e) zajęcia z czytelnikiem opornym, wymagającym wsparcia oraz z uczniem zdolnym,
f) zapewnienie odpowiednich warunków do bezpiecznego korzystania z Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej,
g) sporządzanie planu pracy, harmonogramu zajęć z uczniami oraz okresowych i rocznych sprawozdań z pracy,
h) prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej oraz rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,
h) doskonalenie warsztatu pracy oraz udział w szkoleniach i doskonaleniach zawodowych.

Rozdział V
§ 5
Prawa i obowiązki czytelników

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystając z biblioteki, czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka
może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
4. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana
wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną
przydatną bibliotece o tej samej wartości co książka zagubiona.
6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
Uczeń, po rozliczeniu się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ciągu roku
szkolnego, może wypożyczyć książki na wakacje.
7. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania
zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
8. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody
na koniec roku szkolnego.

Rozdział VI
§ 6
Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej składa się z 4 stanowisk komputerowych z pełnym dostępem do Internetu.
2. Z Centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy ZS w Jerce.
3. Z Centrum można korzystać tylko w celach edukacyjnych – komputery służą do wyszukiwania informacji oraz korzystania z programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece.
4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki.
5. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
6. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.
7. W Centrum istnieje możliwość odpłatnego drukowania i kserowania materiałów
edukacyjnych.
8. Użytkownik Centrum ma obowiązek :
- wpisać się do dziennika Centrum,
- zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
- uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych płyt CD, pendrive'a oraz
drukarki i skanera,
- informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera lub zaistniałych
uszkodzeniach technicznych.
9. W Centrum nie wolno:
instalować własnych programów ani dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,
resetować ani wyłączać urządzeń z sieci elektrycznej,
wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób lub niezgodnych z prawem.
10. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada
finansowo, w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice
(opiekunowie).
11. Za naruszenie regulaminu mogą być nakładane kary (np. czasowy zakaz korzystania z Centrum, praca społeczna na rzecz biblioteki,itp).

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu biblioteki szkolnej
ZS w Jerce

Regulamin określający szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
w Zespole Szkół w Jerce
Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
§1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół w Jerce.
§2
1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:
a) szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Jerce;
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Jerce i Gimnazjum im. Melchiora Wańkowicza w Jerce, wchodzących w skład Zespoły Szkół w Jerce;
c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;
d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym również podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Krzywiń.
§3
1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej, przekazując je wychowawcy klasy. Wychowawca rozdaje podręczniki uczniom na podstawie otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
5. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7. Podręczniki obowiązujące w w cyklu trzyletnim, wypożyczane są w drugim i trzecim roku w drodze losowania, przeprowadzonego w obecności przedstawicieli rodziców. Wyjątek stanowi rodzeństwo, które otrzymuje podręczniki po starszym bracie lub siostrze.
§6
Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
§7
1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych podręczników w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.
2. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć następnej części.
3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
5. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły.
6. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
§8
1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walory użytkowe i estetyczne, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem. Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć podręcznik poprzez nałożenie okładki z folii lub obłożenie papierem. W podręczniku nie wolno dokonywać żadnych wpisów i notatek.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
§9
Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.
§10
1. Regulamin obowiązuje:
a) w roku szkolnym 2014/2015 uczniów klas 1 szkoły podstawowej,
b) w roku szkolnym 2015/2016 uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum,
c) w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum.
d) od roku szkolnego 2017/2018 uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.
§11
Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.