Informacje ogólne

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele i specjaliści: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom i uczniom w Zespole Szkół w Jerce w roku szkolnym 2022/2023.

Forma pomocy

Na czym polegają zajęcia?

Dla kogo skierowane są zajęcia?

Czas trwania zajęć

Prowadzący zajęcia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia mają na celu uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych bądź z konkretnych przedmiotów, które powstały na skutek słabszych możliwości intelektualnych albo dłuższej nieobecności ucznia w szkole. Z założenia, pomoc dydaktyczno-wyrównawcza ma pomóc uczniowi „nadrobić” zaległości na tyle, by mógł on osiągnąć postęp w opanowaniu pewnych treści edukacyjnych.

Uczniowie mający trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

45 minut

p. Antkowiak D. j. polski, 

p. Michalak M. - j. polski 

p. Landzwojczak V. - j. polski 

p. Żak G. - matematyka

p. Tomczak I. - matematyka 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia mają na celu korygowanie nieprawidłowości w uczeniu się, będących przyczyną niepowodzeń i błędów dziecka. Przyczyną owych nieprawidłowości mogą być: deficyty w zakresie funkcji poznawczych, nieharmonijny rozwój intelektualny, nieprawidłowe nawyki uczenia się wykształcone we wczesnych etapach edukacji. Korekcji, czyli inaczej poprawianiu, usprawnianiu czy ćwiczeniu, dokonuje się z pomocą ćwiczeń specjalnie dobranych do indywidualnych potrzeb ucznia. Kompensacja zaś polega na wskazywaniu i doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte, a co za tym idzie, uświadamiania uczniowi, jak poradzić sobie z problemami wykorzystując swoje mocne strony.

 

Dzieci, uczniowie z trudnościami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

45 minut

p. Hytra J.

W. Różańska

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć również uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Dzieci i uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

45 minut

A. Walczak

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Celem zajęć jest zmniejszenie poziomu trudności w zachowaniu przejawiane przez dzieci lub uczniów. Proces terapeutyczny polega na korygowaniu niewłaściwych i wzmacnianiu

pożądanych zachowań.

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie:

rozpoznawania i wyrażania uczuć,

wzmacniania poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, ekspresji myśli i uczuć, rozwiązywania konfliktów, profilaktyki agresji.

 

Uczniowie przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym.

45 minut

Izabela Kostrzewa czwartek lekcja 5 godz. 11.55-12.40 klasa 205 IIIb

Zajęcia związane z wyborem zawodu i kierunku kształcenia

Celem zajęć i spotkań z doradcą zawodowym jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno –zawodowych.

Uczniowie, którzy chcą trafnie dokonać wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz mający trudność z określeniem swoich predyspozycji zawodowych.

45 minut

 B., p. Pawlicka J. 

Dodatkowe nauczanie j. polskiego dla uczniów powracających z zagranicy lub obcokrajowców.  

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach. Ich celem jest wspiernaie uczniów w opanowaniu języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

Uczniowie, którzy mają trudność w opanowaniu j. polskiego. 

45 minut 

p. Hoffmann A., 

p. Tomczak I.