Funkcjonowanie Rady Rodziców

Drukuj
Utworzono: wtorek, 05, listopad 2013 Piotr Strzelczyk

Rada Rodziców zgodnie ze swoim Regulaminem jest samorządnym przedstawicielem rodziców i współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami działającymi na terenie obwodu szkoły w Jerce.

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Zespołu Szkół w Jerce poprzez podejmowanie działań, jako organ Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz Regulaminu Rady Rodziców.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły.
2. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły.
3. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu.
4. Finansowanie i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły.
5. Wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
6. Organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

Kompetencje Rady Rodziców:

1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą.
2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
5. Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
6. Udział w określeniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,
7. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli odbywających staż.
8. Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Monday the 23rd.